Уставниот суд формира предмет за урбанистички планови во Општина Маврово Ростуше

Во Уставниот суд е формиран предметот кој се однесува на урбанистички планови во Маврово, Леуново и други места во општината Маврово и Ростуше, отакако по претходно укажување подносителот ја дополнил иницијативата со која се оспоруваат неколку општински одлуки.

Уставниот суд информира дека предметот е заведен како У.бр.21/2022 и дека е по иницијатива на подносителот на скопскиот адвокат Драган Пешевски.

Со иницијативата се оспорени следните одлуки:

-Одлука за усвојување на урбанистички план за село Маврово со детална разработка на дел од Урбан блок 5 и дел од урбан блок 7 објавен во службен гласник за општина Маврово и Ростуше донесена на ден 26.02.2015 година.

-Одлука за усвојување на урбанистички план за село Леуново, Никофорово и Анови објавена во службен гласник за општина Маврово и Ростуше на ден 19.07.2001 година

-Одлука за отстапување со стопанистување на водоводот од кој се снабдува хотел Радика во Леуново донесена на 32 седница одржана на ден 25.10.2019.

МКД.мк повеќе пати пишуваше за проблемот со урбанистичките планови, како и дека „Адвокатското друштво Пешевски и Тимовски“ во име на здружениетo „Спас за Маврово“ кого го застапува „про боно“, поднесе иницијатива за оценка на уставноста и законитоста на овие одлуки на Советот на Општина Маврово Ростуше.

Според подносителите на иницијативата одлуките за урбанистичките планови се донесени спротивно на законски утврдените прописи, без согласност на Националниот парк Маврово и без прибавено мислење од Министерството за животна средина.

Покрај тоа, сметаат дека со одлуките, општината покрај тоа што не е надлежна за издавање дозволи во „зелена зона“, меѓу другото, делувала спротивно на Законот за заштита на природата, без да се спроведе постапка за оценка на влијанието врз природата.

Потписниците на нотарските изјави дека нема да гласаат за измените на Уставот се подложни на промени за материјално благо.

 

повеќе

Здруженост, сплотеност и поврзаност на луѓе, друштва, организации и институции кон една заедничка цел или поради заедничка причина. 

повеќе

Неколку години при здрав разум сакаат да ни наметнат и да нѐ убедат дека со соседна Бугарија сме имале заедничка историја. 

повеќе