Државен завод за ревизија

Ревизорите утврдиле дека во Управата за матични книги се уплаќаат помалку пари од издадени изводи

Во извештајот за извршената ревизија на Државниот завод за ревизија смета во Управата за водење на матичните книги пишува дека не добиле вистинити и објективни финансиски извештаи, а усогласеноста на финансиските трансакции со законската регулатива, упатства и воспоставените политики е неповолна. Ревизорите исто така дале неповолно мислење и за вистинитоста и објективноста на финансиските извештаи и мислења со резерва за усогласеноста со законската регулатива, упатства и воспоставени политики. 

Ревизорите заклучиле дека во Управата за матични книги нема интерна процедура за постапка на извршување на услугите во корист на граѓаните, дека се уплатени помалку пари по основ на издадени изводи, дека не се води материјална евиденција на изводите по поединечен сериски број, утврдени се неправилности во постапките за јавни набавки...

На овој извештај и на препораките дадени од ревизорите од Управата за матични работи немале никакви забелешки.

Потребно е да се провери дали имало наредба за следење врз Камчев.

повеќе

Во чест на Меѓународниот ден на трудот, вреди да се разгледа состојбата со работничките права во државата, да се направи краток осврт на изминатата година и да се согледа што може да се направи за да се насочат работите кон подобро.

повеќе

Таквиот вид на анахрон национал-романтизам, со речиси апологетски однос кон окупаторската политика на Бугарија во Втората светска војна, штетна е за хармонизација на односите на Балканот, пред сѐ на Бугарија со РСМ, но и со Србија.

повеќе