Државен завод за ревизија

Ревизорите утврдиле дека во Управата за матични книги се уплаќаат помалку пари од издадени изводи

Во извештајот за извршената ревизија на Државниот завод за ревизија смета во Управата за водење на матичните книги пишува дека не добиле вистинити и објективни финансиски извештаи, а усогласеноста на финансиските трансакции со законската регулатива, упатства и воспоставените политики е неповолна. Ревизорите исто така дале неповолно мислење и за вистинитоста и објективноста на финансиските извештаи и мислења со резерва за усогласеноста со законската регулатива, упатства и воспоставени политики. 

Ревизорите заклучиле дека во Управата за матични книги нема интерна процедура за постапка на извршување на услугите во корист на граѓаните, дека се уплатени помалку пари по основ на издадени изводи, дека не се води материјална евиденција на изводите по поединечен сериски број, утврдени се неправилности во постапките за јавни набавки...

На овој извештај и на препораките дадени од ревизорите од Управата за матични работи немале никакви забелешки.

Критики за тоа дека треба да се слушаат критики од членови, зошто е разрешен Стојко Пауновски, зошто Максим Димитриевски не е член на Централен одбор, беа искажани на последниот конгрес на СДСМ кој се одржа во неделата.

повеќе

Владите ширум светот имаат тенденција да ги следат своите национални интереси, наместо да следат глобално координиран пристап.

повеќе

СКСМ - комора на иднината, САП системите - иднина на македонскиот бизнис.

повеќе