Види - вака

Линданот во ОХИС - најжешката еколошка точка во Скопје (ВИДЕО)

На две локации во кругот на фабриката ОХИС во Скопје неправилно се депонирани големи количества опасни нуспродукти од процесот на производство на линданот во периодот од 1964 до 1977.

На национално ниво, оваа година ќе почне постапка за финално отстранување на линданот и неговите нуспродукти од една од локациите од кругот на фабриката ОХИС, каде што тие биле неправилно депонирани, и третман на контаминираната почва. Целиот процес ќе се одвива контролирано, од обучен и стручен персонал, со највисок степен на мерки за заштита.

Во рамки на кампањата за информирање на јавноста како дел од повеќегодишниот проект „Отстранување на техничките и економските бариери за започнување на ремедијацијата на локациите контаминирани со α-HCH, β-HCH и линдан во ОХИС, 100122“, финансиран од Глобалниот еколошки фонд (GEF) и имплементиран преку УНИДО (United Nations Industrial Development Organization) е изработено ова кратко видео.

Кампањата за подигнување на јавната свест за значењето и влијанието на линданот врз човековото здравје и состојбата на животната средина се спроведува од страна на Македонското еколошко друштво (МЕД) во координација со Канцеларијата за неразградливи органски загадувачи (POPs) на Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП).

Целосното отстранување на линданот од сите локации каде што е присутен, како и соодветнотo третирање на почвата и подземните води е долгогодишен процес кој бара активно вклучување на повеќе чинители со цел подобра координација, информирање и отстранување на оваа еколошка жешка точка.

 

Сѐ додека Македонија ја претставуваат „политички најподобните" ќе тонеме длабоко и уште повеќе ќе се раслојуваме.

повеќе

По определувањето на мерката ефективен притвор, притворениот раководен функционер не може да издава полноважни правни акти, меѓу другото, и поради фактот што го нема службениот печат.

повеќе

Вината за недобивањето на датум за преговори треба да ја барате во вас и вашите соработници и коалициски партнери.

повеќе