Нов регионален проект

Вардарскиот регион ќе се спои со Југоисточниот плански регион за управување со отпад

Вардарскиот плански регион ќе биде вклучен во Југоисточниот плански регион за заеднички регионален систем за управување со отпад, исклучок се општините Велес,Чашка, Лозово и Свети Николе кои ќе бидат приклучени кон Североисточниот и Источниот плански регион. Владата заедно со Министерството за животна средина работи на подготовките за реализација на еден од најзначајните регонални проекти за Велес и Вардарскиот плански регион, изградбата на Регионален систем за управување со отпад.

Изградба на меѓурегионалната санитарна депонија е планирана во село Добрешинци, Струмичко. Исклучок се општините Велес и Чашка кои ќе бидат приклучени кон Североисточниот и Источниот плански регион, кои отпадот ќе го депонираат на Меѓурегионалната санитарна депонија во селото Мечкуевци во близина на Свети Николе. Претходно тоа е направено со општините Лозово и Свети Николе. Сите овие четири општини се дел од Вардарскиот плански регион, но поради близината, комуналниот цврст отпад ќе го депонираат на оваа Меѓурегионална депонија кај село Мечкуевци, Светиниколско.

Другите општини од Вардарскиот плански регион: Градско, Росоман, Кавадарци, Неготино и Демир Капија цврстиот комунален отпад ќе го депонираат на Меѓурегионалната депонија во село Добрешинци, Струмичко.

Како што информира градоначалникот Аце Коцевски за Вардарскиот плански регион веќе е завршен најголем дел од проектната документација, а за Југоисточниот регион завршена е физибилити студијата.

Изградбата на Меѓурегионалната санитарна депонија за Југоисточниот регион е планирана во село Добрешинци, Струмичко, а локациите за претоварните станици ќе бидат дополнително утврдени. Вредноста на проектот е 15,4 милиони евра кои треба да се обезбедат со заем од Европската банка за обнова и развој.

Тој појасни дека износот понатаму би се намалил со аплицирање во инвестициска рамка на Западен Балкан во висина од 70 отсто од вкупната вредност на проектот која изнесува 10.784.200 евра.

Воедно информира дека се разгледуваат и можностите за користење средства од ИПА 3 програмата на ЕУ. Владата веќе го задолжила Министерството за животна средина и просторно планирање да започне постапка за обезбедување заем за реализација на овој значаен проект.

„Задоволство ми е што Велес влезе во краткорочните и долгорочните планови за реализација на овие капитални регионални проекти за управување со отпад. Тие во голема мера ќе го подобрат квалитетот на живот и ќе ја зајакнат заштитата на животната средина и ќе ја поттикнат локалната и регионалната економија со отворање на нови работни места", изјави Коцевски.

Тој информираше дека Владата го задолжила Министерството за финансии во соработка со МЖСПП да започне постапка за обезбедување заем од меѓународни финансиски организации за воспоставување Регионален систем за управување со отпад во Југоисточен, Вардарски, Пелагониски, Југозападен и Полошки регион во висина од 55.367.614 евра, најдоцна до 15 февруари годинава.

Инвестицијата вклучува набавка на контејнери за комунален отпад и набавка на возила за собирање комунален отпад. Пософистицираните технологии за третман на отпад ќе бидат имплементирани во наредната фаза за инвестирање. За набавка на камиони се предвидени 4.068.000 евра, за набавка на контејнери 868.000 евра и тоа за оваа годинава. За депонија се предвидени 6.619.000 евра и за претоварна станица се предвидени 3.851.000 евра во 2022 година. За реализација на овој проект вкупно се планирани 15.406.000 евра.

Планските региони во земјава се поврзуваат во заеднички Меѓурегионален систем за управување со отпадот,согласно националното и ЕУ законодавство за депонирање на отпад

Градоначалникот Аце Коцевски појасни дека бидејќи нема расположливи грантови од ИПА 3 програмата за реализација на истите, а за да може овие системи да станат достапни за домаќинствата и правните лица, Владата одлучила дека најекономично решение е да се воспостави заеднички Меѓурегионален систем за управување со отпадот, помеѓу Пелагониски со Југозападен од една страна и Југоисточен со Вардарски регион од друга страна.

„Само на тој начин ќе се овозможи реализација на подобро собирање, транспортирање и отстранување на отпадот и изградба на две санитарни депонии согласно националното и ЕУ законодавство за депонирање цврст комунален отпад", појасни Коцевски.

Што се добива со поврзување на планските региони во врска со Меѓурегионалниот систем за управување со цврст комунален отпад

За Вардарскиот плански регион првично, регионалната депонија за комунален цврст отпад беше планирана да биде лоцирана во општина Росаман. Но како што појасни Коцевски, бидејќи во Вардарскиот плански регион има релативно помал број жители во споредба со другите региони се утврдило дека е економски неисплатливо, не само за Вардарски плански регион, туку и за другите региони да има толку депонии колку што има региони.

Поради тоа сите градоначалници од земјава одлучиле да се откажат од надлежноста за депонирање на цврстиот комунален отпад и да и ја вратат на државата, а за таа да може поедноставно да ги организира сите работи по ова прашање.

„Затоа е одлучено да се фузираат-спојат регионите и нашиот Вардарски плански регион го фузираат со Југоисточниот плански регион, односно со струмичката околина", информира Коцевски.

Тој појасни дека бидејќи од Велес е многу далеку да се транспортира отпадот од претоварната станица до село Добрешинци, Струмичко најдено е решение дека од Општините Велес и Чашка,а претходно тоа било направено од Лозово и Свети Николе кои се составен дел на Вардарски плански регион да бидат припоени кон депонијата во село Мечкуевци во близина на Свети Николе.Таму ќе се депонира од Североисточниот и Источниот регион односно од кумановско-кривопаланечко, Штип и целата околина од Источниот регион.

„Мислам дека тоа е многу паметно и разумно решение затоа што транспортните трошоци значително ќе се намалат", смета Коцевски.

Општините, односно јавните комунални претпријатија и понатаму ќе имаат обврска да го собираат цврстиот комунален отпад, да го транспортираат и да вршат наплата. Фабриките за преработка на цврстиот комунален отпад,за кои не е јасно како ќе функционираат, дали како заедничко јавно претпријатие или ќе се дава во некоја форма на јавно-приватно партнерство или под концесија, ќе имаат надлежност да го складираат и да го преработуваат отпадот, а во поголемите градови ќе се направат таканаречени претоварни станици каде што ќе се собира отпадот и ќе се компресира, односно-ќе се збива за да се намалат транспортните трошоци.

Градоначалникот додаде дека тогаш ќе дојде до затворање на постоечката Градска депонија која сега ја има Велес и ќе се изврши хуманизација на тој простор.

МИА

Потребно е да се провери дали имало наредба за следење врз Камчев.

повеќе

Во чест на Меѓународниот ден на трудот, вреди да се разгледа состојбата со работничките права во државата, да се направи краток осврт на изминатата година и да се согледа што може да се направи за да се насочат работите кон подобро.

повеќе

Таквиот вид на анахрон национал-романтизам, со речиси апологетски однос кон окупаторската политика на Бугарија во Втората светска војна, штетна е за хармонизација на односите на Балканот, пред сѐ на Бугарија со РСМ, но и со Србија.

повеќе