СОС Охрид: Се спрема ли нов хотел на охридското крајбрежје, а УНЕСКО?

 

Во периодот кога е неизвесно дали Охрид ќе го задржи или не статусот град под заштита на УНЕСКО, на охридското крајбрежје се урива ресторанот и дискотеката Парк и тука најверојатно се подготвува изградба на нов хотел, предупредуваат од граѓанската иницијатива СОС Охрид.

Објектот се наоѓа во рамките на катастарската парцела 5972/3, дел од катастарска општина Охрид 4. Во податоците за објектот стои класа А2-1 што според Правилникот од најновиот Закон за урбанистичко планирање е „мали станбени згради до 10 станбени единици слободностоечки“.

„Со право стравуваме, имајќи предвид колкав беше по обем и висина некогашниот хотел „Парк“, а колкаво здание се издигна потоа, узурпирајќи го брегот и некогашното пристаниште пред хотелот (како јавен простор), а дополнително користејќи државно земјиште каде што се базенот и игралиштата, за што досега не сме добиле информации од институциите на каков начин и под кои услови им е отстапено на користење.

КП 5972/3 влегува во ТК Горица 2 ПО 2, за кој досега не е усвоен урбанистички план. Кога во 2018 година присуствувавме на јавната расправа за СОЖС (Стратешка оцена за влијанието врз животната средина) за УПВНМ за дел од ТК Горица 2, ПО 2 во Општина Охрид, на нашето прашање како може да се изготви студија, да се процени влијанието кога нема плански документ, добивме некои нејасни и контрадикторни објаснувања од „Енвиро ресурси“, изготвувач на „студијата“. Исходот од овој процес остана непознат, бидејќи изготвувачот на СОЖС не одговори на нашите коментари на што е обврзан со закон. Инаку, објектот на ресторанот е во Зона I или појасот од 50 метри од КП Охридско Езеро, каде, според Планот за управување, забранета е надградба или доградба на постоечките објекти и изградба на нови.

Во меѓувреме ќе испратиме барање за слободен пристап до информации од јавен карактер, меѓу другото да ни се достави УПВНМ за дел од комплекс Горица опфат 2 доколку е донесен, мислење од Комисијата за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион, планскиот документ според кој се вршат подготвителни активности на КП 5972/3 КО Охрид 4 и конзерваторско одобрение од УЗКН. Дали некој е привилегиран, над законот, или важат за нив специјални услови, кои се во спротивност со наводните заложби на македонските институции за исполнување на препораките на УНЕСКО“, се вели во соопштението на СОС Охрид.

Инаку овој специфичен објект е дело на познатиот охридски архитект Павел Балабанов, кој за него го добил специјалното признание на Биеналето на македонската архитектура за 1989 година.

Во чест на Меѓународниот ден на трудот, вреди да се разгледа состојбата со работничките права во државата, да се направи краток осврт на изминатата година и да се согледа што може да се направи за да се насочат работите кон подобро.

повеќе

Таквиот вид на анахрон национал-романтизам, со речиси апологетски однос кон окупаторската политика на Бугарија во Втората светска војна, штетна е за хармонизација на односите на Балканот, пред сѐ на Бугарија со РСМ, но и со Србија.

повеќе

Некогаш да градиш на три континенти, а денес да не ја градиш сопствената држава.

повеќе