Откриена нова наколна населба во регионот на Охридското Езеро

Нова наколна населба досега непозната за архелошката јавност е откриена во рамки на истражувањата спроведени во третата кампања од проектот „Погранични студии-Истражување на идентитетот и културните контакти во пограничната област на Античка Македонија во регионот на Охридското Езеро“.

Како што соопштија од Археолошкиот музеј од Скопје, станува збор за палафитната населба кај месноста Даљан на брегот на Охридското Езеро. Таа потекнува од крајот на бронзеното време т.е. од пред три илјади години

Локалитетот е откриен во рамки на истражувањата, поточно во трета фаза од поширок проект што со финансиска поддршка на Министерството за култура и Карловиот универзитет од Прага го спрведуваат Археолошкиот музеј од Скопје и Карловиот универзитет, Универзитетот на Јужна Бохемија од Чешко Будејовице, Геолошкиот истражувачки центар од Р. Чешка, Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј Охрид и Музејот од Струга „д-р Никола Незлобински“.

Со истражувањата беа земени и преку сто примероци на почва, остатоци од дрва и друг органски материјал кои во рамките на проектот со модерни технологии  ќе бидат направени најразлични анализи како: анализа на полен, анализа на макроостатоци, дендрологија и дендрохронологија, седиментологија, хемиска анализа на почва, датирање со изотоп C14 и биохемиски анализи. Со резултатите кои очекуваме да ги добиеме од овие анализи сметаме дека ќе можеме подетално да ја реконструираме археолошката слика на регионот во првиот милениум пред н.е..

Инаку, во првите две кампањи од проектот било спроведено рекогносцирање на населби и некрополи во Охридско-преспанскиот регион, опфаќајќи ја охридската котлина северно од езерото (Струга и Охрид) како и преспанската котлина кои хронолошки припаѓаат на периодот од Бронзеното време па сѐ до потпаѓањето на регионот под римска власт. Главната цел на геолошките истражувања се да се реконструира пејсажот, да се истражат климатските промени како и животните навики на популацијата што го населувала специфичниот Охридски езерски регион, во кој воедно се појавува и елитата што била погребана на некрополата кај Требениште.

Со откривањето на новата населба и со останатите резултати добиени со археогеолошките испитувања се добива нова слика за минатото на овој значаен крајбрежен и археолошки богат регион.

Раководители на проектот се м-р Перо Арџанлиев од НУ Археолошки музеј од Скопје, д-р Марек Верчик од Карловиот Универзитет од Прага, додека геолошките истражувања ги предводи  д-р Јаромир Бенеш од Универзитетот на Јужна Бохемија од Чешко Будејовице. 

Како по ѓаволите успеаја политичарите да го претворат токму Гоце Делчев во повод за поделби и омраза?

повеќе

Независна Македонија не може да се пофали со успешно менаџирање на етничките прашања, а првите „грешки“ се прават во првите денови од независноста.

повеќе

„Тој е бугарофил“, е сентенца-обвинување, небаре сте Евреин во (пред)нацистичка Германија. Во држава со оспорено и  „проблематично минато“, која политички и национално се одржавотвори  во виорот на Втората светска војна, национализмот кој триесет години во Македонија се продуцираше, беше одбранбен национализам.

повеќе