ТМРО покренува иницијатива пред Уставниот суд за владината уредба за финансирање на партиите

Ванчо Шехтански, претседател на партијата ТМРО смета дека Уредбата на Владата донесена на 22 јуни за финансирање на политичките партии во 2020 година е неуставна.

Со неколку уредби повредени се основните слободи и права на човекот и граѓанинот во делот на слободното здружување заради остварување и заштита на нивните политички, економски, социјални, културни и други права и уверувања, согласно член 20 став 1 од Уставот на РСМ.

„Со наведените уредби се оневозможува остварување на политичките слободи и права на граѓанинот, на начин што со Уредбата во член 2 предвидува намалување на вкупните средства за годишно финансирање на политчките партии за фискалната 2020 година на износ од 0,04% од вкупните изворни приходи на Буџетот на РСМ. Тоа значи дека од законски регулираната обврска на РСМ во износ од 0,015% со Уредбата се скратуваат буџетските средства за тековно финансирање на 0,04% што е скоро четири пати помал износ.

На тој начин се доведува во прашање опстојувањето и тековното финансирање на политичката партија за тековната 2020 година со оглед дека истите имаат редовно вработени и пријавени лица во АВРМ како и користење на канцеларии под закуп заедно со режиски трошоци во секој град и населено место во државата“, пишува во иницијативата.

Според Уставот уредбите со законска сила може да траат до завршувањето на воената или вонредната состојба, за што одлучува Собранието. „Уредбите бр.44-6068/1 и бр.44-6213/1  се незаконски и неуставни затоа што се донесени во месец јуни 2020 година и не можат да предвидат воена или вонредна состојба во текот на 2020 година. Во член 126 став 2 во Уставот многу прецизно се наведени овластувањата на Владата да донесува уредби со законска сила до завршувањето на воената или вонредната состојба за што одлучува Собранието.

Уставниот суд на РСМ по спроведувањето на предвидената постапка во согласно со член 10 став 1 точка 2 да поведе иницијатива за уставноста и законитоста на Уредбите бр.44-6068/1 од 19.06.2020 година и бр.44-6213/1 од 22.06.2020 година донесени од техничката влада на РС Македонија и примената на истата итно да ја запре и укине“, пишува во иницијативата.

Веќе четврта деценија штом општеството се фокусира на македонско-бугарските или македонско-албанските односи, на улиците излегуваат навивачките групи со навредливиот репертоар. Спонтано? Ајде, Ве молам.

повеќе

Нивото на Советот на Центар никако да порасне и да ги покаже демократските капацитети и зрелоста очекувани од граѓаните.

повеќе

Historia magistra vitae est (Историјата е учителка на животот). Оваа латинска изрека ќе ги објаснува односите меѓу народите и нациите додека постои светот.

повеќе