Потребен е механизам за проценка на влијанијата од предлог законите врз родот и различностите, истакна Џафери

Претседателот на Собранието, Талат Џафери на Работилницата за финализација на Планот на активности за унапредување на родовата сензитивност, која се одржува во Маврово во организација на Комисијата за еднакви можности на жените, мажите и Клубот на пратенички и Мисијата на ОБСЕ истакна дека во иднина, треба да се насочиме кон градењето на солиден и конзистентен механизам за проценка на влијанијата од предлог законите врз родот и различностите, на подобрувањето на механизмите за инклузивно учество на јавноста и обезбедувањето ресурси за постојните тела во чиј делокруг е вршењето на таквата проценка.

„Се надевам дека овој План на активности ќе има влијание врз постигнување на согласност за составот на работните тела да го отсликува составот на Собранието, а Кодексот за етичко однесување на пратениците, Законот за заштита од вознемирување на работното место и Законот за спречување и заштита од дискриминација ќе бидат доволни за постапување по приговори и наоѓање формула за ефективно решавање на истите во рамките на институцијата, ако има потреба, и да се зајакнат одредбите. Може да се размисли и во насока на матичноста на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите и истата да не се гледа само како матично тело за спроведување на Законот за еднакви можности, туку на целиот дијапазон што ги опфаќа родовите прашања. Се разбира, потребна е зајакната кадровска екипираност со посветени службеници на ова прашање,“ рече Џафери.

Јас сум убеден, посочи спикерот Џафери, дека, имајќи ја предвид сериозната посветеност на сите присутни колешки тука, меѓутоа и на партнерските организации и нивната сестрана ангажираност, ќе се добие финален План на активности кој ќе даде решенија со кои можат да се надминат дел од реалните ситуации во областа на родовата сензитивност во законодавниот дом, при што, се разбира мислам на Планот како добра основа која сепак за жал, зависи од тоа колку ќе имаме услови за нормално функционирање на законодавниот дом.

„Иако, имајќи предвид дека Република Северна Македонија, има воспоставено цврста рамка за унапредување на родовата еднаквост во јавното и политичкото живеење и е дел од сите важни меѓународни политики за родовите прашања како што е Конвенцијата на Обединетите нации за елиминација на сите форми на дискриминација врз жените, па Пекиншката платформа за акција на Обединетите нации, Конвенцијата на Советот на Европа за заштита на човековите права и основни слободи и Истанбулската конвенција за спречување и борба против насилството врз жените и семејното насилство, би требало да е јасно дека прокламираната волја за спроведување реформи со цел јакнење на парламентарната демократија и унапредувањето на родовата сензитивност постои и е едногласна, сепак живееме во прилично турбулентни времиња, со политичко безбедносни услови кои се менуваат од ден во ден, без при тоа да ја занемариме пандемиската криза која го обременува нормалното функционирање и на законодавниот дом веќе подолго време,“ рече тој.

Според Џафери, дека постои волја, потврдува и ОДИХР, Канцеларијата за демократски институции и човекови права при ОБСЕ, која ги признава реалните заложби и значителните достигнувања за обезбедување на родова еднаквост и со закон и во пракса. Меѓутоа, како што посочува, сепак е потребно и понатамошно подобрување на Деловникот и Законот за Собранието, за да се зајакне правната основа за промовирање на различностите во работата во Собранието како работно место, потоа во законите коишто ги донесува Собранието, и во поддршката на пратениците за прашањата за родот и различностите, за да можеме да имаме вистински модерен и родово сензитивен парламент, кој според дефинирањето на Интер-парламентарнатa унија, e оној кој ги задоволува потребите и интересите и на мажите и на жените во рамките на својот состав, структури, постапки и методи на работа.

„Ги отстранува пречките, било да се структурни, суштински или културолошки за целосно учество на жените и дава позитивен пример за општеството во насока на родовата еднаквост и охрабрувањето на жените на национално и меѓународно ниво. Тоа не е само место каде жените можат да работат туку и место каде што сакаат да работат. Има огромна разлика помеѓу овие два поими, затоа што кога работата е задоволство, тогаш имаме подобри резултати, односно поефикасен, поефективен и полегитимен парламент, задоволни вработени, следствено, и среќни семејства,“ посочил Џафери.

Неколку години при здрав разум сакаат да ни наметнат и да нѐ убедат дека со соседна Бугарија сме имале заедничка историја. 

повеќе

Деновиве во Комората пристигна нацрт-концептот за даночни реформи, кој треба да претставува основа за јавна расправа во наредниот период.

повеќе

Концептот е насочен кон креирање на оптимален даночен систем, кој ќе го поддржи економскиот раст, а со тоа и животниот стандард на нашите граѓани.

 

повеќе