Стабилни деловни резултати на Триглав и раст на обемот на работењето

Прогнозата за целната годишна добивка е потврдена, ризиците значително зголемени поради негативните ефекти од деловното опкружување.

Групацијата Триглав оствари добри резултати во тешките деловни услови во првата половина од годината. Во однос на првото полугодие од минатата година ги зголеми вкупните приходи за 11 отсто (861,2 милиони евра) и го зголеми обемот на бруто полисирани премии од осигурување за 9 отсто (797,2 милиони евра). Оствари раст на премијата во сите осигурителни сегменти и на сите пазари во регионот каде што работи. Остварената полугодишна консолидирана добивка пред оданочување во износ од 57,5 милиони евра е за 2 отсто поголема во однос на истиот период минатата година , а на неа влијаеја зголемениот обем на работење, успешното управување со инфлаторните притисоци и другите влијанија врз животната средина, како и негативни приноси од финансиски инвестиции. Групацијата ја задржа својата финансиска сила со адекватност на капиталот во рамките на целниот опсег. Се проценува дека ќе ја оствари планираната годишна добивка, но истовремено предупредува дека ризиците за остварување на целната добивка се значително зголемени поради негативните влијанија од деловното опкружување. Во согласност со ажурираната стратегија до 2025 година, Групацијата спроведува низа активности во насока на фокус на клиентите, дигитална трансформација и одржлив развој.

Добивка пред оданочување

Групацијата оствари 57,5 милиони евра добивка пред оданочување, што е за 2 отсто повеќе во споредба со првата половина од минатата година. Најголемиот дел од добивката (53,3 милиони евра), кој што произлегува од осигурително-техничкиот дел од бизнисот, е зголемен за 9 отсто. Резултатот од финансиските вложувања беше негативен (-4,1 милиони евра), додека резултатот од неосигурителниот дел од бизнисот порасна на 8,3 милиони евра (3,5 милиони евра во првата половина од минатата година). Претседателот на Управниот одбор на Заваровалница Триглав, Андреј Слапар, притоа изјави: „Покрај последиците од пандемијата со Ковид-19, оваа година се карактеризира и со влошување на макроекономското опкружување, со висок раст на општата инфлација и неповолни услови на меѓународните финансиски пазари. Во Групацијата Триглав успешно се справивме со ситуацијата, за што сакаме да се заблагодариме на тимот од повеќе од 5.200 вработени. Постигнатите добри полугодишни резултати ја потврдуваат робусноста на нашиот деловен модел и отпорноста како на осигурително-техничкиот дел од бизнисот, така и на солвентната позиција на Групацијата во услови на влошена економска ситуација. Проценуваме дека годишната добивка ќе биде во рамките на првично планираното, но предупредуваме дека ризиците од остварување на целната годишна добивка значително се зголемени поради негативните влијанија од деловното опкружување.“

Осигурително-технички дел од бизнисот

Во споредба со истиот период минатата година, вкупните приходи на Групацијата Триглав се зголемени за 11 отсто, на 861,2 милиони евра. Во нивниот состав, обемот на бруто полисираните премии од осигурување (797,2 милиони евра) се зголеми за 9 отсто. Групацијата забележа раст на премиите во сите три осигурителни сегменти (најголем раст од 11 отсто е остварен кај неживотните осигурувања) и на сите осигурителни пазари. Во Словенија растот на премијата изнесуваше 5 отсто, што е еден процентен поен над пазарниот раст, надвор од Словенија тој беше 12 отсто на пазарите во регионот Адриа и 22 отсто на меѓународните пазари надвор од регионот. Останатите приходи од осигурување (32,2 милиони евра) се зголемени за 25 отсто, а останатите приходи на Групацијата (31,8 милиони евра) за 42 отсто, од кои приходите од управување со имот (15,1 милиони евра) се зголемија за 11 отсто.

Зголемениот обем на премии влијаеше на зголемувањето на бруто исплатените штети од 15% (398,1 милиони евра), кои што пораснаа како резултат на минатогодишните ограничувања од пандемијата, повисоките цени на материјалите и услугите и масовните штетни настани, кои претежно беа присутна во вториот квартал (проценета вредност од 21,6 милиони евра). Комбинираниот коефициент на неживотно и здравствено осигурување достигна поволни 89,5 отсто (во првата половина од минатата година 89,6 отсто), што главно е резултат на подобрувањето на коефициентот на расходите поради повисоките нето приходи од премии за осигурување и намалувањето на трошоци за бонуси и попусти.

Во однос на првата половина од минатата година, бруто оперативните трошоци се зголемени за 11 отсто, на 181,6 милиони евра. Техничките резерви за осигурување на крајот на оваа половина од годината изнесуваа 3.221,2 милиони евра, што е за еден отсто повеќе во однос на крајот на минатата година. Членот на Управниот одбор на Заваровалница Триглав, Урош Иванц, објасни: „Како и секогаш, внимававме на ефикасноста на трошоците. Поради економската состојба, пораст е забележан кај одредени трошоци, меѓу кои главно кај трошоците за стекнување на осигурување, материјали и енергија и трошоците за амортизација поради инвестиции во информатичката технологија. Се погриживме нашето управување со резервациите да биде разумно и, како и секогаш, конзервативно. Во првата половина од минатата година, поради неизвесностите поврзани со пандемијата, особено внимателно ги формиравме резервациите во делот на имотните и здравствените осигурувања, применувајќи ги долгогодишните воспоставени практики за резервирање, што позитивно се одрази на растот на деловниот резултат од осигурително-техничкиот дел на бизнисот. Во сегментот на животно и пензиско осигурување, поради овогодинешното зголемување на каматните стапки, ослободивме дел од резервите, наменети за покривање на инвестициските гаранции во иднина.“

Инвестициско портфолио и средства на клиенти под управување. Неповолните услови на финансиските пазари и слабеењето на руските обврзници резултираа со негативен принос од 3.267,5 милиони евра на обемот на портфолиото на Групацијата Триглав (-40,4 милиони евра). Во првата половина од годината, Групацијата не го промени значително составот на своето висококвалитетно и меѓународно диверзифицирано инвестициско портфолио. Во согласност со своите стратешки амбиции во делот на одржливоста, и годинава го зголеми обемот на одржливи инвестиции со фиксен приход. Во однос на крајот на минатата година, нивниот обем е зголемен за 8 отсто на 220,4 милиони евра и веќе претставува 10 отсто од портфолиото на обврзници (8 отсто на крајот на минатата година).

Во сегментот на управување со средства на клиентите во заеднички инвестициски фондови, како и преку индивидуално управување, приходите од надоместоци за управување се зголемени поради нето-приливите (дел од останатите приходи во составот на вкупниите приходи на групацијата Триглав), додека негативните движења на финансиските пазари влијаеа на намалување на вредноста на средствата на клиентите под управување за 12% во однос на крајот на минатата година (1.360,5 милиони евра).

Финансиска положба

Групацијата Триглав се грижеше за соодветно управување со капиталот и ризиците и ја задржа својата капитална позиција во целниот опсег помеѓу 200 и 250 проценти. Вкупната вредност на капиталот достигна 739,9 милиони евра, што е за 21 отсто помалку од крајот на 2021 година. На неговото намалување влијаеше намалувањето на ревалоризационата резерва поради растот на каматните стапки и овогодинешната висока исплата на дивиденда. Што се однесува до влијанието на каматните стапки, се смета дека нивното зголемување има долгорочен позитивен ефект врз работењето на групацијата Триглав, но нивниот брз раст го намалува капиталот на краток рок и ги зголемува ризиците за постигнување на гарантираните приноси во пензиските осигурувања. Пазарната капитализација на матичната компанија на крајот на полугодието изнесува 813,9 милиони евра, што е за 3 отсто помалку од крајот на минатата година (во истиот период, индексот на Љубљанската берза и индексот на секторот за осигурување во ЕУ се намалија за 11 проценти).

Одржлив аспект на бизнисот

Групацијата Триглав продолжува да вклучува фактори на одржлив развој во своето функционирање и учествува во избрани меѓународни иницијативи од областа на одржливиот развој и информирањето. Триглав се приклучи на принципите на Обединетите нации за одржливо осигурување (UN PSI) и Финансиската иницијатива на Обединетите нации за животна средина (UNEP FI), стана потписник на Партнерството помеѓу финансиските институции за пресметка на емисиите на стакленички гасови (PCAF) и во своето известување ги користи GRI и SASB стандардите за одржливост. Веќе втора година по ред, Триглав известува и пред глобалната непрофитна организација CDP на тема климатски промени.

Групацијата Триглав на македонскиот пазар

Во првата половина од 2022 година, групацијата Триглав успешно работеше на македонскиот осигурителен пазар и обезбеди консолидирана бруто полисирана премија во областа на животно и неживотно осигурување од 16,7 милиони евра, што е за 27 отсто повеќе од истиот период  минатата година.

Триглав Осигурување во првата половина од 2022 година, обезбеди бруто полисирана премија од 13,7 милиони евра, со што оствари раст од 15% во однос на истиот период минатата година, со што го зголеми пазарниот удел и ја потврди лидерската позиција на пазарот за неживотното осигурување, кој во дадениот период имаше раст од 8%. „Нашата стратешка амбиција е да обезбедиме извонредно корисничко искуство на нашите клиенти, што значи одлична услуга, квалитетни производи и унифицирано искуство со компанијата. Овој фокус резултираше со понуда за нашите каско клиенти, на кои им беше дадена можност бесплатно да користат електрично заменско возило. Се одлучивме за овој пристап, бидејќи одржливоста во работата и високата еколошка свест и одговорност кон животната средина се уште една стратешка амбиција, која нѝ е исклучително важна. Свесни сме за важноста на оваа ориентација и ќе продолжиме со нејзината интеграција во развојот на нашата понуда“, изјави во оваа прилика главниот извршен директор на компанијата, Ѓорѓе Војновиќ.

Триглав осигурување живот во вториот квартал оваа година забележува континуирано висок раст на бруто премијата со зголемување од 149% во однос на истиот период минатата година, или вкупна премија од 3 милиони евра, реализирана во првото полугодие од годината. Во овој период значително се зголемени средствата под управување на компанијата, со раст во однос на минатата година од 36,5%, доминантно како резултат на зголемувањето на техничките резерви. „Бележиме раст на сите перформанси во работењето, а посебно е за одбележување растот на вкупната билансна сума, која е скоро двојно зголемена во однос на почетоците на работа на компанијата. Остануваме целосно посветени на јакнење на сите наши капацитети за обезбедување на исклучително квалитетно корисничко искуство и долгорочна врска со нашите осигуреници, чија доверба ја негуваме и одржуваме“, изјави Вилма Учета Дузлевска, генерална директорка на Триглав осигурување живот АД, Скопје.

Триглав пензиско друштво во првата половина на годината продолжи да делува согласно поставените стратешки определби. Зголемувањето на нето вредноста на средствата со коишто управува во отворениот задолжителен пензиски фонд е на ниво од  32,5 милиони евра повеќе, споредено со истиот период минатата година. Соодветен пораст е забележан и во доменот на доброволното пензиско осигурување. ,,Можеме да бидеме задоволни со постигнатите резултати во првата половина од годината, постигнати благодарение на залагањето на сите вработени и соработници на друштвото, при што успеавме да оствариме раст на членството од  над 56%, како и зголемување на нето вредноста на средствата под управување во задолжителниот пензиски фонд за 105% во однос на истиот период минатата година. Покрај турбулентните пазарни случувања, за успешно можеме да го сметаме и работењето во доменот на управувањето со средствата на клиентите, остварувајќи конкурентен резултат во доменот на остварени приноси“, изјави претседателот на Управниот одбор на Триглав пензиско друштво,  Тихомир Петрески.

Комерцијален текст

Најавите на американската администрација за бескомпромисна  борба против овие корумпирани,  неспособни  и криминални структури на сите нивоа на државата за македонските граѓани се единствено светло во тунелот.

повеќе

Концептот на даночната реформа, кој го претставивме минатата недела на заедничка прес конференција со премиерот е дел од поголем процес за креирање на оптимален даночен систем кој ќе биде праведен и ќе го поддржи економскиот раст.

повеќе

Ракот на корупцијата и понатаму е ендемичен, а актуелната власт сè повеќе потпаѓа под лошите навики на претходниот режим на Никола Груевски.

повеќе