Влада

Интервентна набавка на заштитни маски, да се испорачуваат најмалку 2.000 на ден

Испорака на најмалку 2.000 заштитни маски дневно додека трае вонредната состојба е еден од условите наведени во јавниот повик што го објави Владата за интервентна набавка на заштитни маски со цел спречување на последиците од корона вирусот (COVID 19) за време на вонредната состојба (https://vlada.mk/node/20710).

Во Повикот е утврдено дека маските треба да бидат изработени од материјал погоден за производство на заштитни маски на понудувачот или од материјал погоден за производство на заштитни маски обезбеден од Владата на Република Северна Македонија.

„Право на учество на јавниот повик имаат сите домашни производители кои ги исполнуваат условите од овој повик:

- Испорака на најмалку 2000 маски дневно;

- Маските треба да бидат за повеќе употреби и треба да може да се перат;

- Испораката да се врши за период на траење на вонредната состојба, на различни локации во Скопје;

- Единечната цена по маска да изнесува максимум 40 денари плус ДДВ за маските изработени од материјал за изработка во сопственост на економскиот оператор;

- Единечната цена по маска да изнесува максимум 25 денари плус ДДВ за маските изработени од материјал обезбеден од страна на Владата на Република Северна Македонија;

- За материјалот од кој ќе се изработуваат заштитните маски потребно е да се поседува соодветен сертификат за квалитет издаден од страна на овластена лабораторија“, објави владината прес-служба.

Понудите од овој повик треба да се достават во затворен плик, по пошта или лично до архивата на Договорниот орган на следната адреса: Влада на Република Северна Македонија – Генерален секретаријат, бул. „Илинден“ бр.2, 1000 Скопје.

Јавниот повик ќе трае 24 часа од моментот на неговото објавување на веб страната на Владата, односно понудите треба да бидат доставени најдоцна до 26.03.2020 година до 15.30 часот. Понудите кои нема да бидат доставени во предвидениот рок нема да бидат разгледувани.

Способноста на понудувачите согласно бараните услови во повикот ќе ја оценува Комисија од 3 (три) члена од редовите на Генералниот секретаријат кои ќе предложат избор до одговорното лице.

Економскиот оператор кој ќе достави понуда и ќе склучи договор, доколку не го исполни предметот на набавката според квалитет и квантитет ќе добие негативна референца за учество на јавни набавки.

За дополнителни информации понудувачите може да се обратат Генералниот  секретаријат на Владата на телефон 02/3118-022.

 

Даночните затајувачи сѐ почесто се мали фирми, кои сѐ потешко се следат.

повеќе

Повлекувањето на Обединетото кралство од ЕУ (Брегзит) е правен потфат без преседан во историјата на правото.

повеќе

Изминатата недела имаше бурен почеток со објавувањето на вториот сет мерки. Се изнаслушавме разно-разни коментари, предлози и видувања кои никако не би можело да се рече дека се засновани на прецизни анализи и предвидувања на надлежните институции во државата, со кои располагаме, НБРСМ и МФ.

повеќе