АНАЛИЗА

Фајнанс тинк смета дека економските мерки на Владата се позитивни, но имаат и препораки

Институтот за економско истражување и политики Фајнанс тинк (Finance Think) смета дека владините економски меркит во рамките на планот за економски раст ќе дадат позитивен финансиски импулс на компаниите на краток рок.

„Стратегијата за ориентирање кон извозот, односно создавање нова вредност во економијата преку извоз - би обезбедила подолгорочна стабилност на бизнис секторот. Но, треба да се води сметка и за унапредување на капацитетите на домашните компании од аспект на идентификување потреба и свесност за технолошки развој, иновативност и меки вештини за доближување до капацитетите на странските компании. Ова е важно со цел на среден рок малите и средни компаниите да станат поконкурентни и самоодржливи. Сепак, со цел ефектите од овие мерки да се максимизираат, ги даваме следниве препораки на носителите на политиките:

Финансиската поддршка за извоз директно да биде сврзана со извозот на финални производи и производи со највисока домашна додадена вредност. Домашната додадена вредност би се пресметала како сооднос на вредноста на инпути купени на домашниот пазар и вкупните приходи на компаниите.

Да се издиференцираат неколку групи компании, а износот на субвенциите да биде највисок за компаниите со највисока домашна додадена вредност. Разликите во бенефициите помеѓу две последователни групи треба да бидат значајни во финансиска смисла, за да создадат поттик за една фирма да се стреми кон повисоката група.

Дизајнот на мерките ги таргетира успешните компании, кои најверојатно најлесно може да одговорат на критериумите (да ги зголемат приходите, да набават нова технологија, да инвестираат во нови погони или да инвестираат во истражувачки центри).

Треба да се зголеми поддршката за „можности“ на малите и средни претпријатија. Во оваа група поддршка би биле: градење меки вештини, градење свесност за потреба од нови технологии и инвестирање во технологија преку вмрежување со домашни и странски компании кои се на понапредно технолошко ниво. Една од насоките е финансиска поддршка за менторство и трансфер на знаење од странските компании кон домашните во земјата и/или од домашните поразвиени компании кон помалку развиените.

Стимулирањето странските фабрики да набавуваат домашни инпути ги надополнува идентификуваните недостатоците од недоволната поврзаност на странските директни инвестиции и домашните компании. Поттикнувањето на поврзувањето на странските инвестиции и домашните компании, ќе ги интензивира бенефитити од трансфер на знаење и технолошки напредок од една страна, а од друга ќе го зголеми производството на домашните компании. Сепак, потребно е да се размисли и во насока на таргетирање сектори во кои странските компании ќе работат, сè со цел да привлечеме компании кои се најкомпатибилни со доменот на делување на домашните компании и со вештините на слободната работна сила, за поврзувањето да биде поедноставно и со поголеми ефекти.

Мерката за формирање развојни центри и истражувачки одделенија да биде овозможена и за домашните компании. Или, мерката да предвиди можност за инвестирање во универзални центри за истражување кои ќе можат истовремено да бидат користени од повеќе компании.

Во процесот на имплементација на мерката за финансиска поддршка на новокреирано високоплатено место, платата да биде утврдена врз основа на систематизацијата на работни места и плати за тоа место. Ова е со цел да се избегне злоупотреба и дискриминација во плата на две лица со исти карактеристики и позиција, но со различни плати заради субвенциите.

Една од целите на мерките е поттикнување благосостојба на граѓаните. Оттука, да се води сметка за дисперзираноста на инвестициите по региони и посебно помалку развиени места и/или места со висока невработенсот, за бенефитите од подобрувањето на благосостојбата на граѓаните да не што е можно порамномерни.

Анализата/те според кои се дизајнирани мерките да бидат јавно објавени. Исто така, непосредно пред имплементацијата на мерките да се направи анализа на бенефитите и ефектите од мерките, и соодветно на тоа да се приоритизира распоредот на средства во зависност од резултатите. Ова е со цел да ги избегнеме минатите искуства од слепа имплементација на мерки, кои потоа доведоа до мали или никакви ефекти“, пишува во препораките на Фајнанс тинк.

Еден проблем кај Трамп е тоа што му е опсесија да изгледа „силен".

повеќе

Меѓу најпосетените места во градот сѐ уште на прво место и меѓу главните мотиви поради кои доаѓаат туристите во Крушево е вечното почивалиште на Тоше Проески, спомен куќата изградена во чест на него, Манастирот Св. Преображение и многу други.

повеќе

„Москва се труди да протурка слика за себе како благонаклонет партнер и заштитник на сувереноста и на православното христијанство антитеза на Западот што 'цело време се меша таму кај што не му е местото'.

повеќе