ДАЛИ МАКЕДОНСКИОТ ДОЛГ Е ОДРЖЛИВ?

Секое бебе се раѓа со 2.274 евра јавен долг

Mоменталното ниво на македонскиот државен и јавен долг се сѐ уште е во одржливи рамки, но се движат кон границата на одржливоста. Иако простор за нови задолжувања постои, поголемиот дел на фискалниот простор е веќе искористен, покажува последното истражување на Институтот за економско истражување и политики Фајнанс тинк (Finance think) од Скопје.

Истражувањето насловено како „Дали Македонските државен и јавен долг се одржливи?“ го процени одржливото ниво на државниот и јавниот долг под различни макроекономски претпоставки.

Резултатите на студијата покажуваат дека, врз база на истражувања повеќе сценарија за среднорочни вредности на макроекономските варијабли кои влијаат врз динамиката на долгот, одржливите граници на Македонскиот државен долг се движат помеѓу 41% од БДП и 48,7% од БДП. Аналогно, земајќи ја предвид просечната разлика помеѓу државниот и јавниот долг границите на одржливост на македонскиот јавен долг се движат помеѓу 51% и 51,9% од БДП.

Главните препораки кон кои креаторите на политиките би требало да се насочат се: финансирање на исклучиво продуктивни инвестиции со висок фискален мултипликатор, целосно елиминирање на непродуктивните тековни трошења, додека растот на тековните трошења за плати во јавна администрација, пензии и социјални трансфери треба да се усогласат максимално со номиналното ниво на раст на економијата. Дополнително стабилизација на деловното институционалното и правното окружување ќе доведе до подобрување на кредитниот рејтинг, кој би довел до намалување на премијата за ризик на државата и воедно пониски каматни стапки на задолжувањата во иднина, соопшти Фајнанс тинк.  

Без оглед дали сте поддржувач или противник на претходната власт, не можете да оспорите дека таа постави сосема нови стандарди во поглед на мерките, напорите и вложувањата за да се привлечат странски инвестиции, за наши услови. 

повеќе

Ако лидерите на двете најмоќни земји во светот – САД и Кина имаат суштински разлики во начинот на кој тие гледаат на меѓународните односи, какви се изгледите за глобално зајакнување на соработката?

повеќе

Најновите случувања на релација политичка власт-граѓански сектор, повторно го отвораат прашањето за односите помеѓу овие два сегмента на општествениот живот.

повеќе