Анализа на работењето во 2020 година

Хонорарите, парите од влезниците, изнајмувањето простор во Опера и балет, спорни моменти за ревизорите

Исплатата на авторски хонорари, исплати на средства кои не се правно поткрепени и по фактури без приложена поткрепувачка документација, отсуство на годишни и месечни планови за работното време, неусвоен акт за реаудиција на веќе вработените, неусогласености меѓу извештаите за остварени приходи од одржаните претстави, годишниот фискален извештај и уплатените средства во благајна, отсуство на интерни акти и процедури за остварување и евидентирање на приходите, критериумите за давање гратис билети, се дел од слабостите воочени со ревизијата во Националната опера и балет (НОБ).

Според ревизорските извештаи објавени денеска, средствата од продадените билети не се предаваат секој ден во благајна, а надоместокот за изнајмување сценски простор не е конкретно прецизиран со што е овозможено субјективно формирање на цените при закупот.

Констатирано е и дека се издавал простор по цени пониски од минималниот предвиден праг, како и дека е изнајмуван рекламен простор без претходно донесен акт од органот на управување за утврдување на висината на овој вид закуп.

Ревизорските извештаи укажуваат и на слабости при спроведување на пописот на материјалните средства, ситниот инвентар и залихите, како и на тоа дека не е извршен попис на дел од средствата.

Слабости има и кај дел од спроведените постапки за јавни набавки.

„Изразено е неповолно мислење во однос на вистинитото и објективното прикажување на финансиската состојба и резултатите од финансиските активности и за усогласеноста на финансиските трансакции со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставените политики за 2020 година“, стои во извештајот.

Во однос на исплатата на авторските хонорари, директорот на НОБ испратил забелешки, но Државниот завод за ревизија не ги прифатил со образложение дека „не се добиени дополнителни докази кои би имале влијание на промена на утврдената состојба во извештајот"

Колку и да сакаме Украинците да добијат целосна правда, на ерата на славни војни, несомнени победи и чисти порази ѝ дојде крајот. 

повеќе

Македонскиот народ мора да ја заштити автокефалноста на својата Македонска православна црква - Охридска архиепископија, како еден од носечките елементи на неговиот идентитет, од сите загрозувања од Фанар, од СПЦ и другите меѓународни црковни и други чинители. Време е за нов Македонски црковно-народен собир, како во 1945 година.

повеќе

Сите политичари и безмалку сите новинари во Македонија, се со став дека нема или поточно не е можен план Б во преговарањето за влез во ЕУ со Бугарија.

повеќе