ЈАВНА ДЕБАТА

Националната галерија на Македонија трага по идеи за модернизација на објектот „Мала станица“

Во просториите на „Мала станица“, на 06 септември 2017, во 19 часот, ќе се одржи јавна дебата, организирана од страна на Националната галерија на Македонија, за размена на мислења и предлози за изработка на основен проект за реконструкција на објектот „Мала станица“, објект кој е во составот на Националната галерија на Македонија.

Потребата од пообемен зафат во однос на подобрувањето на условите на овој објект е со цел приближување кон светските стандарди за презентација, чување и заштита на уметничките дела.

За таа цел воочена е потребата од покривна реконструкција; изработка на депо со придружни конзерваторски простории; соодветен работен простор за вработените; во приземниот дел организирање на едукативен дел и книжарница; целосно реорганизирање на санитарните и електротехничките инсталации, кои се однесуваат на работните простории и на изложбените делови, како и илуминацијата на самата фасада на објектот; дополнително термотехничките и машински инсталации претполагаат еден товарен лифт за превоз на артефакти и лифт за посетители и систем за вентилација и климатизација кој е особено важен за депоата за чување на уметничките дела.

Во согласност со и заради овие потреби од ново архитектонско, ентериерно и техничко уредување и подобрување на објектот, на јавната дебата би се разговарало околу можните предлози за подобрување врз основа на стекнатите искуства и знаења на професионалните познавачи на музеолошката и галериската проектна и обликовна проблематика, но и на искуствата со користењето на објектот од страна на уметниците и на јавноста.

На јавната дебата се поканети: министерот за култура Роберт Алаѓозовски, архитекти и уметници, музејски работници, докажани во својата струка, како и заинтересираната јавност, сè со цел од неа да произлезат предлози за решенија кои ќе придонесат објектот „Мала станица“ да стане модерен и функционален културен објект по сите современи потреби, норми и стандарди.

Поканети панелисти на дебатата се м-р Дејан Ивановски, Бесиан Мехмети, м-р Виолета Бакалчев, д-р Огнен Марина, Мерита Максути, д-р Мартин Гулевски, м-р Гордан Николов, директор на Музејот на Македонија, м-р Елизабета Аврамовска, м-р Вана Урошевиќ, м-р Роберт Јанкуловски и м-р Оливер Мусовиќ, а модератор на дебатата ќе биде м-р Виолета Бакалчев.

Тоа е нашата политичка наивност- да се верува дека правото е семоќно орудие во разрешавањето на сите проблеми. А каде е моралната, политичката, социјалната, психолошката страна на проблемите? 

повеќе

Премолчувањето на јавнот интерес во законските решенијазначи изостувањето на клучниот критериум за оправданоста на концесиите на добрата од општ интерес.

повеќе

Фатени на дело во многу  кражби, сите праведни граѓани на оваа земја беа убедени дека на арамиите ќе им се суди по примерот на Жан - по кратка  постапка.

повеќе