Државен завод за ревизија

Ревизорите утврдиле дека во Управата за матични книги се уплаќаат помалку пари од издадени изводи

Во извештајот за извршената ревизија на Државниот завод за ревизија смета во Управата за водење на матичните книги пишува дека не добиле вистинити и објективни финансиски извештаи, а усогласеноста на финансиските трансакции со законската регулатива, упатства и воспоставените политики е неповолна. Ревизорите исто така дале неповолно мислење и за вистинитоста и објективноста на финансиските извештаи и мислења со резерва за усогласеноста со законската регулатива, упатства и воспоставени политики. 

Ревизорите заклучиле дека во Управата за матични книги нема интерна процедура за постапка на извршување на услугите во корист на граѓаните, дека се уплатени помалку пари по основ на издадени изводи, дека не се води материјална евиденција на изводите по поединечен сериски број, утврдени се неправилности во постапките за јавни набавки...

На овој извештај и на препораките дадени од ревизорите од Управата за матични работи немале никакви забелешки.

Јане бил свесен дека деновите му се одброени и отворено говорел за тоа. Знаел дека многумина имаат причина да го ликвидираат, дека им пречи во остварувањето на нивните „повисоки цели“.

повеќе

Во македонскиот интернет простор постојано се појавуваат и гаснат портали, со што засекогаш исчезнуваат и објавените содржини.

повеќе

Пред неколку недели се наврши една година од почетокот на пандемијата. Ковид-19 ги разоткри системските проблеми во здравствениот систем и другите институционални гранки на Косово.

повеќе