Попис: Најголем дел од вработените се во преработувачката индустрија, 17 проценти во трговија

Oд вкупното активно население на возраст од 15 и повеќе години, според секторите на дејноста на вработените најголем дел или 20 проценти се во Преработувачка индустрија и 17 проценти во Трговија на големо и трговија на мало.

Ова го покажува третиот сет на податоци од Пописот на населението, домаќинствата и становите, 2021, објавен денеска од Државниот завод за статистика.

Според секторите на дејноста на вработените од вкупното активно население на возраст од 15 и повеќе години:
– 123 347 лица или 20 проценти во Преработувачка индустрија;
– 104 185 лица или 17 проценти во Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли;
– 47 071 лица или 7,7 проценти во Јавна управа и одбрана; задолжително социјално осигурување;
– 42 560 лица или 7 проценти во Дејности на здравствена и социјална заштита;
– 40 414 лица или 6,6 проценти во Образование;
– 33 705 лица или 5,5 проценти во Градежништво;
– 33 441 лица или 5,5 проценти во Транспорт и складирање;
– 30 074 лица или 4,9 проценти во Земјоделство, шумарство и рибарство;
– 24 640 лица или 4 проценти во Стручни, научни и технички дејности;
– 23 623 лица или 3,9 проценти во Објекти за сместување и сервисни дејности со храна;
– 20 827 лица или 3,4 проценти во Административни и помошни услужни дејности;
– 20 367 лица или 3,3 проценти во Информации и комуникации;
– 13 529 лица или 2,2 проценти во Уметност, забава и рекреација;
– 11 546 лица или 1,9 проенти во Други услужни дејности;
– 11 163 лица или 1,8 проценти во Финансиски дејности и дејности на осигурување;
– 10 457 лица или 1,7 проценти во Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината;
– 8 327 лица или 1,4 проценит во Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација;
– 4 333 лица или 0,7 проценти во Рударство и вадење на камен;
– 2 083 лица или 0,3 проценти во Дејности во врска со недвижен имот;
– 255 лица или 0,04 проценти во Дејности на домаќинствата како работодавачи;
– 739 лица или 0,12 проценти во Дејности на екстратериторијални организации и тела;
– 1 834 лица или 0,3 проценти во непознати дејности.

Безбедноста, енергијата и миграцијата се три приоритети со најголема важност за британските граѓани, така што тие се на и на самиот врв на мојата агенда. Затоа патувам за Прага на средбата со европските лидери.

повеќе

Камбаните бијат поради нашата некадарна дипломатија, која е професионално  одговорна за дебаклот со Договорот со Бугарија, а пред тоа за Преспанскиот договор.

повеќе

На 6 октомври 1946 година почна носењето на моштите на Гоце Делчев од Софија во Скопје, столицата на слободна Македонија.

повеќе